Start

Witamy na stronie kwartalnika

Czasopismo Nauki Przyrodnicze widnieje w wykazie B listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z notą 2 pkt.


Czasopismo „Nauki Przyrodnicze” posiada numer ISSN 2353-13-71. Jest zarejestrowane w rejestrze prasy prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Lublinie pod pozycją 1321. Czasopismo posiada charakter naukowy. Wszystkie zgłoszone do nas prace podlegają recenzji przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów recenzentów. Wydawcą Nauk Przyrodniczych jest Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych.
Do druku przyjmujemy artykuły dotyczące aktualnego stanu wiedzy w różnych dziedzinach szeroko pojętych nauk przyrodniczych (biologia, rolnictwo, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, medycyna, medycyna weterynaryjna i zootechnika, nauki o zdrowiu, nauk o żywności i żywieniu, i inne). W głównej mierze publikować będziemy prace przeglądowe, ale także oryginalne prace twórcze. Artykuły pisane powinny być językiem naukowym. Specjalistyczne słownictwo powinno być wyjaśniane, tak aby artykuły przystępne były dla nie specjalistów z danej dziedziny. Wydawca chce, aby w gronie odbiorców czasopisma znalazły się osoby z wyższym wykształceniem oraz studenci zainteresowani tematyką nauk przyrodniczych.


Nie mogę siebie nazwać wiedzącym. Byłem poszukującym i jestem nim dotąd, nie szukam już jednak w gwiazdach i księgach, zaczynam bowiem słyszeć nauki, którymi szemrze we mnie własna krew.
Nie wierzę w osobowego Boga i zawsze otwarcie się do tego przyznawałem. Gdybym musiał jednak znaleźć w sobie coś, co miałoby aspekt religijny, to byłaby to bezgraniczna fascynacja strukturą świata, jaką ukazuje nam nauka.

Cytat A. Einstein

Wydania

Pobierz czasopismo w wersji elektronicznej

Pobierz numer 3 (13)/2016

 

Pobierz numer 2/2016

 

Pobierz numer 1/2016

np32015

 

Pobierz numer 4/2015

np32015

 

Pobierz numer 3/2015

 

np32015

Pobierz numer 2/2015

 

2 2015

Pobierz numer 1/2015

2015-1

Pobierz numer 4/2014

32015

Pobierz numer 3/2014

Pobierz numer 2/2014

022013

Pobierz numer 1/2014

012013

Pobierz numer 2/2013

022013

Pobierz numer 1/2013

012013

Warunki publikowania

Zasady przyjmowania prac do druku

1. Czasopismo działa w systemie Open Acces.

2. Redakcja szczególnie jest zainteresowana artykułami z następujących dziedzin nauk przyrodniczych: agrobioinżynieria, biochemia, biologia, biotechnologia, chemia, ekologia, farmacja, medycyna, ochrona środowiska, ogrodnictwo, technologia przetwórstwa żywności, toksykologia, zoologia, zootechnika, żywienie człowieka i inne.

3. Tekst musi zwierać następujące informacje:

tytuł pracy, imię (w pełnym brzmieniu) i nazwisko(a) autora(ów), nazwę i adres zakładu pracy (w przypadku uczelni: nazwę uczelni, wydział, katedrę/za- kład/ instytut, adres), adres poczty elektronicznej (e-mail).

4. Do pracy należy dołączyć krótkie (nieprzekraczające 300 wyrazów) streszczenie w jęz. angielskim (wraz z tytułem) i polskim, informujące o zasadniczej jej treści.

Dodatkowo w obu językach należy podać maksymalnie 5 słów kluczowych.

5. Czasopismo publikuje prace w języku polskim lub angielskim.

6. Tekst:

• musi zawierać wstęp, podsumowanie/wnioski i literaturę oraz podział tekstu właściwego na nagłówki;

• czcionka Times New Roman;

• odstępy między wierszami: 1;

• bez używania wyróżnień (np. podkreślenia), z wyjątkiem kursywy;

• wyraźne odznaczenie tytułów i nagłówków bez ich centrowania;

• zaznaczenie akapitów;

• wszystkie śródtytuły bez numeracji, czcionką tej samej wielkości;

• cytowane w tekście prace zaznaczamy przez podanie nazwiska autora(ów) (pisanych kapitalizowanymi literami) i roku publikacji w nawiasie półokrągłym, np. (BORKOWSKI, 2013), (FORNALIK  I IN., 2011);

• cytowaną literaturę należy zestawić na końcu maszynopisu bez numeracji, w alfabetycznej kolejności, według nazwisk autorów, w następujących formatach:

artykuł: TAMASKI J. S., ZOMBAN M. 1999. Jak pisać artykuł. Nauki Przyrodnicze 1, 11-15.

rozdział: GORTAT M. 2012. Fityniany – substancje antyodżywcze w żywieniu ludzi i zwierząt.[W:] Toksyczne substancje chemiczne. LIPIŃSKI W. (red.). Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATUM., Radom, 107-127.

książka: SEIDENSTICKER J. 1992. Wielkie koty, królewskie stworzenia dzikiego świata. Elipsa, Warszawa. Warunki publikacji www.naukiprzyrodnicze.ssnp.org.pl 4 (10)/2015 www.naukiprzyrodnicze.ssnp.org.pl 4 (10)/2015 www.naukiprzyrodnicze.ssnpp.org.pl 

7. Rysunki, schematy i fotografie:

• mają być wykonane w jednym z formatów: *.cdr, *.eps, *.tif, *.psd i dostarczone jako osobne pliki wraz ze zbiorem tekstowym. Redakcja nie przyjmuje figur w formacie: .doc czy .rtf;

• opisy na rysunkach powinny być wykonane czcionką odpowiedniej wielkości, nie mniejszą niż 12 punktów;

• podpisy pod rycinami powinny być zamieszczone na końcu artykułu na osobnej stronie;

• redakcja zaznacza sobie prawo odmówienia przyjęcia artykułu z uwagi na nieczytelny rysunek;

• autor artykułu oświadcza, że ma prawa autorskie do publikowanej grafiki;

• w przypadku, gdy Autorzy zamierzają włączyć do swego artykułu ilustracje publikowane przez autorów cytowanych prac oryginalnych, należy uzyskać z wydawnictwa zgodę na przedruk;

8. Do pracy należy dołączyć list przewodni, podpisany przez wszystkich autorów, zawierający następujące informacje (wzory pism znajdują się na stronie www.naukiprzyrodnicze.ssnp.org.pl):

• oświadczenie o oryginalności artykułu i nieskładaniu analogicznej pracy do druku w innym czasopiśmie;

• określenie wkładu poszczególnych autorów w powstanie tekstu;

• informacje o źródłach finansowania (np. grant) w przypadku prac oryginalnych (podpisanie zgody na opublikowanie artykułu).

9. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty artykułu i zwrotu poprawionego tekstu wiadomością e-mail do Redakcji w ciągu 4 dni od chwili otrzymania.

10. Przyjęcie pracy do druku jest równoznaczne z przeniesieniem przez Autora (Autorów) praw autorskich na rzecz Wydawcy.

11. Recenzja artykułu:

• do każdej oceny powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów;

• rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(rzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”);

• ma mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.

12. Kontakt z Redakcją:

Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych

ul. Wyżynna 20/56,

20-560 Lublin

e-mail: kontakt@ssnp.org.pl

Redaktor naczelny: Mateusz Gortat,

tel. 661 657 875 13.

Artykuły prosimy nadsyłać na adres e-mail: kontakt@ssnp.org.pl

14. Autor ponosi koszty wszystkich pozytywnych recenzji w wypadku nie naniesienia poprawek do artykułu, co skutkuje brakiem możliwości publikacji.

15. oświadczenie i zgoda autora publikacji

 

Redakcja

Mateusz Gortat
Mateusz Gortat
Redaktor Naczelny

Dariusz Wolski
Dariusz Wolski
Zastępca Redaktora Naczelnego

Paweł Kuś
Paweł Kuś
Redaktor techniczny

Rada naukowa:

section-title

  • prof. dr hab. n. zoot. Bogusław Makarski
  • dr inż. chem. Marek Stankevič
  • dr n. wet. Sylwester Kowalik
  • dr n. chem. Anna Stępniowska
  • mgr biol. Mateusz Gortat
  • mgr inż. lek. wet. Dariusz Wolski
  • lek. med. Łukasz Pastuszak

Członkowie Rady Naukowej są jednocześnie recenzentami. Pełen wykaz recenzentów współpracujących z Czasopismem będzie publikowany do wiadomości publicznej raz w roku.

Wykaz recenzentów współpracujących z redakcją w roku 2015

Wykaz recenzentów współpracujących z redakcją w roku 2014

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu kontakt@ssnp.org.pl